základní pravidla

Základní pravidla

 


1. Účastníci jsou povinni dodržovat obecná pravidla chování v přírodě (neodhazovat odpadky, atd.). Závod se koná na pozemcích státu, obcí, ale i soukromníků, je tedy nutná ohleduplnost. V případě nerespektování těchto pravidel se účastníci vystavují možnosti diskvalifikace a postihu ze strany majitele pozemků nebo státních institucí. 


2. Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná prezenční listina každým účastníkem závodu. Účastník svým podpisem na prezenční listině vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:

  • závodu se účastní na vlastní nebezpečí
  • v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost neprodleně pořadateli závodu
  • mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
  • bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech účastníků, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
  • bere na vědomí, že pořadatelé nepřebírají zodpovědnost za škody způsobené během závodu účastníky účastníkům či třetím osobám
  • souhlasí s tím, osobní údaje poskytnuté závodníky budou využity pořadatelem pouze pro potřeby závodu a budou náležitě chráněny dle platné legislativy.

 

3. Závodníci do 18 let se mohou zúčastnit pouze na plnou odpovědnost jejich zákonného zástupce.

 

 

4. V rámci fair play platí zákaz využívání internetu v mobilu, porada přes telefon atd.  pro odpovídání vědomostních dohledávek