Propozice

 

Termín 10. 9. 2016

Centrum závodu: Malá Skála

Pořadatel: KČT Benešov u Semil, sekce CK-Bambuča

Základní pravidla: Jen počkej, vlku! je orientační výlet 2-3 členných hlídek s otázkami. Každá hlídka obdrží při startu bodovací kartu a mapu se zakreslenými kontrolami. Záleží zcela na ní, jakou strategii (tj. trasu a kontroly) si zvolí, aby v časovém limitu získala co největší počet bodů z navštívených kontrol. Ty mají různé ohodnocení - dle vzdálenosti od startu a obtížnosti terénu a dohledání. Nad rámec bodů za nalezení kontrol je na každé kontrole vědomostní úkol, za jehož zodpovězení lze získat další body.

Kategorie:

  • Pěší dospělí (15 let a více)
  • Pěší děti (do 14 let včetně, z důvodu bezpečnosti musí být v hlídce alespoň 1 osoba 15 let a více, hlídka se bere jako dětská, pokud je na dítěti necháno hledání a odpovídání – buďte féroví)

Hlídka se musí pohybovat společně, musí být vždy na doslech (porušení = diskvalifikace). Start jednotlivců není z bezpečnostních důvodů povolen.

Časový limit: bodovací kartu hlídka odevzdá na Boučkově statku do 15:00 (možnost od 14:00). Za příchod po časovém limitu bude strženo 10 bodů za každou minutu, po uplynutí 30 minut nastane diskvalifikace (a Vám zřejmě ujede vlak).

Kontroly: v terénu je umístěno cca 20 kontrol (či dle prohlášení pořadatele), z nichž každá je označena čtvrtkou formátu A4 s obrázkem vlka. Jednotlivé kontroly jsou číslovány v souladu s čísly na mapě a bodově ohodnoceny 10 až 30 body viz. dále. V případě event. odcizení kontroly může hlídka domnělé místo kontroly alespoň vyfotit.

Bodové ohodnocení za nalezení kontrol:

Kontroly číslo 1 až 8 = 10 bodů / nalezená kontrola

Kontroly 9 až 15  = 20 bodů / nalezená kontrola

Kontroly 16 až 20+ = 30 bodů / nalezená kontrola

Systém ražení kontrol do bodovací karty: Závodníci si značí průchod kontrolami tím, že si na kontrole vezmou samolepku a nalepí ji do příslušné kolonky v bodovací kartě. Samolepky mají na sobě vyražené číslo kontroly. Příklad: na kontrole č. 3 nalepím samolepku s číslem 3 do kolonky č. 3 v bodovací kartě.

Bodové ohodnocení za správné odpovězení vědomostních úkolů: Na každém ze stanovišť na Vás čekají rozličné vědomostní otázky. Na každém je možné získat až 10 bodů. Otázky budou umístěny přímo u či nedaleko od „vlka“, pokud nebudou na místě jiné instrukce (azimut, atd.).

Vybavení:  pevné boty do terénu, dlouhé kalhoty (proti klíšťatům, kopřivám), svačinu a pití na cestu, buzolu (možno půjčit na startu proti záloze), zápisník, tužku, hodinky. Doporučujeme i lékárničku a mobil. 

Ceny a vítězové: Vyhrává hlídka, která získá nejvíce celkových bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje „rozstřel“, který určí pořadatel.  Zlatí, stříbrní a bronzoví v každé kategorii dostanou diplom a drobné věcné ceny během vyhlašování, které proběhne navečer (cca v 19hod) v Benešově u Semil – v Chobotni, při tradičním posezení u táboráku. 

Přihlašování: v 9:10 na vlakovém nádraží na Malé Skále či na telefonu 605523869.

Startovné: dobrovolné a vítané

      

 

Základní pravidla


1. Účastníci jsou povinni dodržovat obecná pravidla chování v přírodě (neodhazování papírů, kouření v lese, atd.). Závod se koná na pozemcích státu, obcí, ale i soukromníků, je tedy nutná ohleduplnost. V případě nerespektování těchto pravidel se účastníci vystavují možnosti diskvalifikace a postihu ze strany majitele pozemků nebo státních institucí. 


2. Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná prezenční listina každým účastníkem závodu. Účastník svým podpisem na prezenční listině vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:

  • závodu se účastní na vlastní nebezpečí
  • v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost neprodleně pořadateli závodu
  • mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
  • bere na vědomí, že pořadatelé nepřebírají zodpovědnost za škody způsobené během závodu účastníky účastníkům či třetím osobám
  • souhlasí s tím, osobní údaje poskytnuté závodníky budou využity pořadatelem pouze pro potřeby závodu a budou náležitě chráněny dle platné legislativy.

3. Závodníci do 18 let se mohou zúčastnit pouze na plnou odpovědnost jejich zákonného zástupce.

4. V rámci fair play platí zákaz využívání internetu v mobilu či poradu přes telefon pro odpovídání vědomostních do